ตัวประกอบของจำนวนนับใด คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว
1. จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองจำนวน คือ 1 กับจำนวนนับนี้เรียกว่า จำนวนเฉพาะ
2. ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ
การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือ การเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทุน  คือราคาสินค้าที่ซื้อมา  อาจเรียกว่า ราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ

   🪴ถ้าราคาขายมากกว่าทุน การขายจะได้กำไร  ในกรณีที่ราคาขายมากกว่าทุน  กำไร หาได้จาก ราคาขายลบด้วยทุน

   ถ้าราคาขายน้อยกว่าทุน การขายจะขาดทุน  ในกรณีที่ราคาขายน้อยกว่าทุน ขาดทุน หาได้จาก ทุนลบด้วยราคาขาย

   ถ้าราคาขายเท่ากับทุน  เรียกว่า เท่าทุน

2. การหาคำตอบของโจทย์ร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย อาจเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 คูณกับจานวนนับ หรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ ในการหาคำตอบ